SIĞINMACILAR VE GÖÇMENLERLE DAYANIŞMA DERNEĞİ

  • Sivil toplum örgütlerinin alana ilişkin savunuculuk ve başvuranlara yönlendirme yapabilecekleri bir kaynak sağlayacak,
  • Sığınmacı ve mültecilerin kendi haklarını kendi dillerinde öğrenebilmeleri ve hizmet sağlayıcılara bu hakları Türkçe olarak sunabilmeleri ve kendi kendilerini savunabilmelerine imkânı sağlayacak,
  • Bulunulan şehre ve Türkiye’ye ilişkin sosyal ve kültürel imkânları anlatan, içinde bulunulan ortamı tanıtan, genel anlamda yerel bütünleşmeyle ilgili bilgilerin ve başvurulacak sivil toplum örgütlerinin (STÖ) içerildiği (Harita ve krokilerle, acil durum bilgileri, boş zaman aktiviteleri, kurslar vb) bir kaynak oluşturacak,
  • Haklara erişim mekanizmalarının anlatıldığı, sığınmacı ve mültecilerin başvuru mercilerine sunabilecekleri dilekçe örneklerini içeren ( Valiliklere, Belediyelere, Barolara, STÖ’lere; ikamet harcı muafiyeti, nakdi, ayni yardım, hukuki yardım, yol izin belgesi vb. dilekçe örnekleri) kapsamlı bir kaynak oluşturulacaktır.

Bu proje sivil katılımı mümkün kılacak bir araç niteliğindedir. Sivil toplum örgütleri arasındaki diyaloğun kurulması ve geliştirilmesinin önünü açacak olan rehber ve toplantılar, yerel ağ oluşturmak, var olan yerel ağları güçlendirmek, yerel koordinasyon mekanizmasının oluşturulması ile farkındalığın artırılmasını sağlamak, savunuculuk faaliyetlerine kaynak oluşturacak STÖ donanımını oluşturmak, deneyim paylaşımları ve analizlerle hedef grup olan sığınmacı ve mültecilerin kendi kendini yönetimi ve savunuculuk faaliyetlerine katılımını kolaylaştıracaktır.

Rehberin oluşturulması ile kamu kurumları ve yerel yönetimlerin alana ilişkin sorumluluklarının anlatılacağı ve soruna ilişkin STÖ’ler ve bu kamu kurumları ve yerel yönetimler arasındaki sorumluluk paylaşımı mekanizmalarının kurumsallaştırılmasına yönelik bilinç artırımı gerçekleşecektir. Böylelikle, yeterince temsil edilmeyen sığınmacı ve mülteci gruplarına yönelik sunulacak hizmetlere ilişkin STÖ-kamu işbirliğinin etkili bir biçimde işletilebilmesi için kapasite arttırma etkinlikleri de gerçekleştirilmiş olacaktır.