SIĞINMACILAR VE GÖÇMENLERLE DAYANIŞMA DERNEĞİ

Türkiye’de eğitim sistemi üçe ayrılır:

İlköğretim: Dört yıllık birinci kademe ve dört yıllık ikinci kademe olarak ikiye ayrılmaktadır. Türkiye’de mecburi ilköğretim çağı 6-13 yaş grubundaki çocukları kapsar. İlköğretim çağı; çocuğun 5 yaşını bitirdiği yılın eylül ayı sonunda başlar, 13 yaşını bitirip 14 yaşına girdiği yılın öğretim yılı sonunda biter. Ortaöğretim: İlköğretimden sonra dört yıllık genel, mesleki ve teknik öğretimdir. Bu okulları bitirenlere ortaöğretim diploması verilir. Yükseköğretim: Ortaöğretiminden sonra bir konuda uzmanlaşmayı amaçlayan yüksekokul veya üniversite öğretimidir. Türkiye’de iltica / sığınma başvurusu sahiplerinin ve sığınmacıların eğitim görmeleri vatandaşlara uygulanan genel hükümlere tabidir.

Bunun sonucunda;

  • 06-13 yaş arasındaki her çocuğun statüsüne bakılmaksızın eğitim ve öğretim görmesi ve okullara devam etmesi zorunludur.
  • Orta öğretim kurumlarında eğitimlerine devam etmek isteyen kişiler, ülkelerinden aldıkları diplomaları yanlarında ise diploma denkliği yaptırarak Türkiye’de eğitim ve öğretimlerine devam edebilirler. Diplomaları yanlarında olmayan kişilerin beyanına bakılır ve seviye tespit sınavına tabi tutularak diploma denklikleri belirlenir.
  • Diploma denklikleri için İlinizdeki İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne başvurunuz. İlinizdeki İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün iletişim bilgileri için Bakınız: Şehirler

  • Yükseköğretim kurumlarında eğitimlerine devam etmek isteyen kişiler, diploma denkliklerini yaptırdıktan sonra gitmek istedikleri üniversiteye veya yüksekokula başvurarak, başvurdukları üniversite veya yüksekokulun düzenleyeceği sınavdaki başarısına göre üniversitelere kabul edilebilir.
  • Son yapılan düzenlemelere göre ÖSYM tarafından merkezi olarak uygulanan Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavı (YÖS) yapılmayacak, üniversiteler yabancı uyruklu öğrenci kabul kriterlerini kendileri belirleyecekler ve kendi bünyelerinde sınav düzenleyeceklerdir. Bu sebeple, başvurmak istediğiniz üniversitenin internet sitesinde başvuru için gerekli belgeler hakkında bilgiye ulaşabilirsiniz.
  • Şehrinizdeki devlet üniversitelerinin listesi için Bakınız: Şehirler

Yasal Düzenlemeler

6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu’na göre; (11 Nisan 2014’ten itibaren geçerli)
Yardım ve hizmetlere erişim
Madde 89 - Başvuru sahibi veya uluslararası koruma statüsü sahibi kişi ve aile üyeleri, ilköğretim ve ortaöğretim hizmetlerinden faydalanır.

 

Milli Eğitim Temel Kanunu (Sayı: 1739 / Tarih: 14.06.1973) Türk Milli Eğitimi¬nin Temel İlkeleri

Madde 4 - Eğitim kurumları dil, ırk, cinsiyet ve din ayırımı gözetilmeksizin herkese açıktır. Eğitimde hiçbir kişiye, aileye, zümreye veya sınıfa imtiyaz tanınamaz.

1994 İltica/Sığınma Yönetmeliği

Madde 27 - Mülteci ve sığınmacıların ülkemizde kalacakları süre ile sınırlı olarak öğrenim görmeleri ve çalışmaları genel hükümlere tabidir.

İlköğretim ve Eğitim Kanunu (Sayı:222 / Tarih: 05.01.1961)

Madde 2 - İlköğretim, ilköğrenim kurumlarında verilir; öğrenim çağında bulunan kız ve erkek çocuklar için mecburi, Devlet okullarında parasızdır.

Madde 3 - Mecburi ilköğretim çağı 6-13 yaş grubundaki çocukları kapsar. Bu çağ çocuğun 5 yaşını bitirdiği yılın eylül ayı sonunda başlar, 13 yaşını bitirip 14 yaşına girdiği yılın öğretim yılı sonunda biter.

22.06.2006 tarihli 57 sayılı Uygulama Talimatı

222 Sayılı Öğretim ve Eğitim Kanununun 2. maddesine göre ülkemizde mecburi ilköğretim, 06–13 yaş grubundaki çocukları kapsamaktadır. Bu nedenle, statüsüne bakılmaksızın 06–13 yaş aralığındaki çocukların eğitim ve öğretime tabi tutulmaları mecburidir.

Milli Eğitim Müdürlüklerinin koordinesinde, sivil toplum kuruluşları ile de işbirliği içerisinde, mülteci ve sığınmacılar ile başvuru sahiplerinin çocuklarının okullara kaydı ve devamı sağlanacaktır. Okul çağındaki çocuklardan ihtiyaç içerisinde olanlara, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Fonu, Belediye ve diğer Sivil Toplum Kuruluşlarından, eğitimlerini sağlamak amacıyla yardımcı olunacaktır. Bunun yanı sıra, orta öğretim ve yükseköğrenime devam etmeleri için teşvik edilecektir.

Yetişkin, başvuru sahiplerinin, sığınmacıların ve mültecilerin, Belediye, Halk Eğitim, Milli Eğitim vb. kamu kurum kuruluşları ve sivil toplum kuruluşlarınca düzenlenen Türkçe ve diğer dil kursları ile meslek ve beceri edindirme kurslarına katılmaları teşvik edilecek ve ilgili birimlerle koordineli olarak yardımcı olunacaktır. Bu konularda özellikle üniversitelerin ve etkileşim içerisinde olan sivil toplum kuruluşlarının desteği aranacak ve bu amaçla gerçekleştirilecek toplantılara katılımları sağlanacaktır.
 

Emniyet Genel Müdürlüğü’nün Mülteci/Sığınmacıların ve İltica-Sığınma Başvuru Sahiplerinin Eğitim Sonuçları Genelgesi (Sayı: 24126/158423 / Tarih: 22.09.2006)

“Sığınma Talebi Tetkik Edilen Yabancılar” “Sığınmacılar”, “İltica Sığınma Talebi Tetkik edilen Yabancılar” “Mülteci” statüsünde ikamet izni alan yabancıların geçerli ikamet tezkeresine sahip çocuklarının da öğrenim vizesi şartı aranmaksızın okullara kaydı yapılacağına dair düzenleme yapılmış olup, Valiliklerimiz talimatlandırılarak, Milli Eğitim Bakanlığının da dâhil olduğu ilgili kurum ve kuruluşlar bilgilendirilmiştir.

  • a- Ailesinden ayrı ikamet tezkeresi talebinde bulunan öğrencilere öğrenimleri süresince harçsız ikamet verilmesi
  • b- Aile ile birlikte ikamet alacaklardan öğrenim görecek olan çocuğa harçsız ikamet verilmesi belirtilmiştir.

Milli Eğitim Bakanlığı Yabancı Uyruklu Öğrenciler Genelgesi (Sayı: 6544 / Tarih: 16.08.2010)

Komisyon

1- İl millî eğitim müdürlükleri bünyesinde eğitim-öğretimden sorumlu müdür yardımcısı/şube müdürünün başkanlığında yabancı uyruklu öğrencilerle ilgili iş ve işlemleri yürütmek üzere bir komisyon oluşturulacaktır.

Komisyon; Vatansız, sığınmacı/mülteci ve sığınma/iltica başvuru sahibi durumundaki yabancı uyruklulardan öğrenim belgesi bulunmayanların, okul ve sınıf seviyelerini beyanlarına dayalı olarak mülakat, gerektiğinde yazılı veya sözlü sınav yoluyla ülkelerinde öğrenim gördükleri sınıf seviyesi üzerinden denkliğini belirleyerek ilgili okul/kurumlara yönlendirecektir.

Vatansız, sığınmacı/mülteci ve sığınma/iltica başvuru sahibi durumundaki yabancı uyrukluların kayıt-kabullerinde veli veya vasilerine verilen en az altı ay süreli ikamet izinlerinin bulunması şartı aranacaktır.