SIĞINMACILAR VE GÖÇMENLERLE DAYANIŞMA DERNEĞİ

  • Boşanma davalarına bakmakla görevli olan mahkeme Aile Mahkemesi’dir. Bo¬şanmak için eşlerden birinin ikamet yerindeki ya da eşlerin davadan önce altı aydan beri beraber yaşadıkları yerdeki Aile Mahkemesi’ne giderek boşanma davası açıl¬malıdır. Eğer şehirde Aile Mahkemesi yok ise Asliye Hukuk Mahkemesi’ne dava açılmalıdır.
  • Boşanma davası açmak için iyi hazırlanmış ve taleplerinizin iyi belirtildiği bir dilekçe ile mahkemeye başvurmanız gerekir. Bu durumda avukat tutmanız gereke¬bilir. Boşanma davalarında avukat hizmetini karşılayamayacak durumda iseniz ve uygun şartları sağlıyorsanız adli yardıma başvurabilirsiniz.
  • Bakınız: Adli Mekanizmalara Erişim

  • Eğer Türkçe bilmiyorsanız avukata vereceğiniz vekâletnamenin çevirisinde yeminli tercüman masrafı çıkmaktadır. Tercüman masrafları adli yardım kapsamında değildir. Bu nedenle yaklaşık 250-400 TL civarında yeminli tercüman masrafı yapmanız gerekebilir.
  • Çocuklu çiftlerin boşanma davalarında, eşler çocukların velayetini talep edebilirler. Hâkim çocuğun yararını düşünerek velayetin kimde kalacağına karar verir.
  • Anlaşmalı Boşanma: Anlaşmalı boşanmak isteyen çiftler evlilik birliğini sona erdirmek için her konuda mutabık olarak birlikte boşanma protokolü hazırlamalıdırlar.

Anlaşmalı boşanma istemiyle dava açılabilmesi için tarafların evlilikleri en az bir yıl sürmüş olmalıdır.

Anlaşmalı boşanma davası tarafların duruşma gününde mahkeme huzurunda hazır bulunması ve beyanlarıyla taleplerini dile getirmeleri şarttır.

Hâkim, çocuğun velayetinin söz konusu olduğu durumlarda tarafların ve çocuğun menfaatini göz önüne alarak protokol üzerinde gerekli gördüğü hususları değiştirebilir. Bu değişikliklerin taraflarca kabulü halinde boşanma kararı alınır.

Anlaşmalı boşanma davası çekişmeli boşanma davasına kıyasla daha kısa sürede sonuçlanır.

Kararın mahkemece yazılarak taraflara tebliğ edilmesi ile birlikte 15 günlük temyiz süreci başlayacaktır. Eğer davanın başında taraflar temyiz hakkından vazgeçerse kararın kesinleşme süreci hızlanmaktadır.

 

  • Çekişmeli Boşanma: Eşler arasında boşanmanın kendisi ve koşulları konusunda anlaşmazlık olduğu durumlarda gerçekleşir. Boşanma davasının sonuçlanması daha uzun sürer.
  • Taraflardan birinin yurtdışında ikamet ettiği çekişmeli boşanma davalarında mahkeme, milletlerarası belge talebinde bulunabilir. Bu durumda kurumlar arası resmi yazışmalar devreye girdiğinden dava süreci uzun sürebilmektedir.
  • Tarafların pasaport ve menşe ülkelerine ait kimlik belgelerinin bulunmadığı durumlarda dava sürecinde hâkimin inisiyatifi belirleyici olmaktadır. Bazı davalarda kişilerin kayıtlı oldukları şehirlerdeki İl Emniyet Müdürlüğü’nden alınan bilgiler yeterli görülebilirken bazı davalarda ise kişilerin menşe ülkesinden belge talep edilmektedir. Bu durumlarda dava süreci milletlerarası yazışmalar sebebiyle daha uzun sürebilmektedir.Yasal Düzenlemeler

Türk Medeni Kanunu (Sayı:4721 / Tarih: 22.11.2001)

Evlilik Birliğinin Sarsılması

Madde 166 - Evlilik birliği, ortak hayatı sürdürmeleri kendilerinden beklenmeyecek derecede temelinden sarsılmış olursa, eşlerden her biri boşanma davası açabilir.

Yukarıdaki fıkrada belirtilen hâllerde, davacının kusuru daha ağır ise, davalının açılan davaya itiraz hakkı vardır. Bununla beraber bu itiraz, hakkın kötüye kullanılması niteliğinde ise ve evlilik birliğinin devamında davalı ve çocuklar bakımından korun¬maya değer bir yarar kalmamışsa boşanmaya karar verilebilir.

Evlilik en az bir yıl sürmüş ise, eşlerin birlikte başvurması ya da bir eşin diğerinin davasını kabul etmesi hâlinde, evlilik birliği temelinden sarsılmış sayılır. Bu hâlde boşanma kararı verilebilmesi için, hâkimin tarafları bizzat dinleyerek iradelerinin serbestçe açıklandığına kanaat getirmesi ve boşanmanın malî sonuçları ile çocukların durumu hususunda taraflarca kabul edilecek düzenlemeyi uygun bulması şarttır. Hâkim, tarafların ve çocukların menfaatlerini göz önünde tutarak bu anlaşmada gerekli gördüğü değişiklikleri yapabilir. Bu değişikliklerin taraflarca da kabulü hâlinde boşanmaya hükmolunur. Bu hâlde tarafların ikrarlarının hâkimi bağlamayacağı hükmü uygulanmaz.

Boşanma sebeplerinden herhangi biriyle açılmış bulunan davanın reddine karar verilmesi ve bu kararın kesinleştiği tarihten başlayarak üç yıl geçmesi hâlinde, her ne sebeple olursa olsun ortak hayat yeniden kurulamamışsa evlilik birliği temelden sarsılmış sayılır ve eşlerden birinin istemi üzerine boşanmaya karar verilir.


Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku Hakkında Kanun (Sayı: 5718 / Tarih:27.11.2007)

Boşanma ve Ayrılık

 

Madde 14

(1) Boşanma ve ayrılık sebepleri ve hükümleri, eşlerin müşterek milli hukukuna tabidir. Tarafların ayrı vatandaşlıkta olmaları halinde müşterek mutad mesken hukuku, bulunmadığı takdirde Türk hukuku uygulanır.

(2) Boşanmış eşler arasındaki nafaka talepleri hakkında birinci fıkra hükmü uygulanır. Bu hüküm ayrılık ve evlenmenin butlanı halinde de geçerlidir.

(3) Boşanmada velayet ve velayete ilişkin sorunlar da birinci fıkra hükmüne tabidir.

(4) Geçici tedbir taleplerine Türk hukuku uygulanır.